Српски | EnglishГеофизика - докторске академске студије

На студијском програму се образују кадрови, који су оспособљени за самосталан и квалитетан научни рад из области геофизике. Студијски програм доприноси развоју науке и критичког мишљења, кроз образовање кадрова оспособљених за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања, употребу и развој нових технологија и поступака и критичко процењивање квалитета истраживања других.
Студент докторских студија савладава све фазе бављења научним радом у геофизици, од планирања и израде научног пројекта, презентације пројекта потенцијалним инвеститорима, до планирања и извођења практичног дела (лабораторијски и тренски рад) и теоријског дела истраживања, као и презентације резултата научног рада у виду извештаја, научних радова, патената или нових техничких решења. На тај начин студент је оспособљен да се укључи у остварење међународних научних пројеката, као и да резултате научно-истраживачког рада саопштава на научним конференцијама, објављује у научним часописима и другим публикацијама.
Савладавањем студијског програма студент стиче низ предметно-специфичних компетенција, као што су: темељно познавање и разумевање геофизике, а посебно специфичне области из које ради Докторску дисертацију; способност решавања различитих проблема употребом научних метода и поступака, који се примењују у геофизици; повезивање знања из различитих области (геологија, физика, математика и друге) и њихова примена; способност праћења савремених достигнућа у области геофизике и сродних наука; способност употребе стечених знања у разнородним подручјима, у оквиру којих се геофизика примењује, употреба и развој информационо-комуникационих технологија.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебна поглавља из математике 2 +0 +6 10 Oбавезан   Станков Драган
Пројекат докторске дисертације 0 +0 +5 10 Oбавезан
Предмет изборног блока11 5 +0 +2
Специјалне области физике 2 +0 +6 10 Oбавезан   Дамњановић Весна
Предмет изборног блока12 4 +0 +3
Семинарски рад I 0 +0 +5 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Изборни блок11 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Костић Александар
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни   Матовић Весна
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни   Животић Драгана
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Тољић Маринко
  Герзина Спајић Наташа
Изборни блок12 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Контактни метаморфизам 0 +0 Изборни   Васковић Нада
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема рада за часопис са сци листе 3 +0 +4 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Предмет изборног блока13 4 +0 +2
Предмет изборног блока14 4 +0 +3
Семинарски рад II 0 +0 +8 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Теренска и/или лабораторијска активност I 3 +0 +3 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност II 3 +0 +3 10 Oбавезан
Изборни блок13 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни   Васић Небојша
Палеогеографија - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Ненадић Драженко
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
Теоријски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Изборни блок14 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 3 +0 +20 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години