Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Докторске студије геологије обезбеђују квалитетан наставни процес којим ће свршеним студентима бити омогућено да стекну одговарајуће компетенције доктора наука из поља природно-математичких наука, област гео-наука. Докторске студије геологије имају за циљ образовање кадрова који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности. Ова истраживања би требало да помогну општем напредовању знања и да дају допринос напретку у одређеној ужој научној области која гео-наука. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери вршити успешна истраживања из бројних ужих специјалности. Ови истраживачи ће бити компетентни за проблеме неотектонике и ерозије, палинспастичке реконструкције, реконструкције развоја живог света и палео-екосистема што је усмерено ка бољем разумевању виталности биосфере уопште, испитивања стања кристалне материје, одређивања старости и генезе различитих стенских формација, решавања питања геохазарда и других ризика геолошког порекла, решавања проблема заштите животне средине, као и проучавање настанка, начина проспекције, експлоатације и конзервације минералних ресурса. Намера образовног процеса на овим докторским студијама јесте да се, кроз похађање изборних предмета и супервизију ментора, студентима пружи свеобухватно и комплексно знање из одређене уже специјалности. Поред тога, код свршених студената ће се развити смисао за креирање предлога и за само извођење научних истраживања мултидисциплинарног карактера, за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата, као и за успостављање и развијање међународне научне сарадње.
Циљеви студијског програма докторских студија геологије су потпуно усклађени са савременим правцима развоја геонаука и ужих научних области из геологије у Европи и Свету. У креирању овог програма коришћено је и искуство бивших студената који су своје даље академско образовање наставили у иностранству.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0 +2
Предмет изборног блока2 5 +0 +2
Предмет изборног блока3 4 +0 +2
Предмет изборног блока4 4 +0 +3
Предмет изборног блока5 4 +0 +3
Теренска или лабораторијска активност 0 +0 +6 10 Oбавезан
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Костић Александар
Микропалеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 +2 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 +2 10 Изборни   Ерић Сузана
Палеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Гајић Виолета
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Ковач Сабина
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Еволуција одабране групе организама 5 +0 +2 10 Изборни   Богићевић Катарина
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Геохемија вода и гасова 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 +2 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни   Матовић Весна
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 +2 10 Изборни   Ерић Сузана
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни   Животић Драгана
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Тољић Маринко
  Герзина Спајић Наташа
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима 4 +0 +2 10 Изборни   Логар Миховил
Геохемија земљишта 4 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Кременовић Александар
  Вулић Предраг
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Ненадић Драженко
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Вулић Предраг
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Одређивање кристалних структура 4 +0 +3 10 Изборни   Ковач Сабина
  Вулић Предраг
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ненадић Драженко
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни  
Геохемијско моделовање магматских стена 4 +0 +3 10 Изборни   Цветковић Владица
Контактни метаморфизам 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Оптичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни   Росић Александра
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0 +3
Предмет изборног блока7 4 +0 +3
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 +6 10 Oбавезан
Економска геологија и менаџмент минералних ресурса - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Костић Александар
Минералогија глина 4 +0 +3 10 Изборни   Вулић Предраг
Посебна поглавља из геохемије изотопа 4 +0 +3 10 Изборни   Цветковић Владица
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ковач Сабина
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 +3 10 Изборни   Ерић Сузана
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 +3 10 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеобиогеографија – одабрана поглавља 4 +3 +3 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 +3 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 +3 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
Посебна поглавља из биогеохемије 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Тривић Бранислав
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години