Српски | EnglishУПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

Информатор 2010

Блиц о РГФ-У


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

  буџетски студенти самофинансирајући
Рударски одсек
Рударско инжењерство
60
15
Инжењерство нафте и гаса
30
5
Инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду
35
5
Геолошки одсек
Геологија
60
13
Хидрогеологија
30
6
Геотехника
20
4
Геофизика
10
2
 
укупно
245
50

КОНКУРСНИ РОКОВИ (Први уписни рок)

Пријављивање кандидата: 23, 24. и 25. јуна 2010. године (среда, четвртак,петак)

Полагање пријемног испита: 28., 29. и 30. јуна 2010. године, (понедељак, уторак, среда) према распореду;

Објављивање резултата: 01. јула 2010. године на јединственој ранг листи;

Примедбе на јединствену ранг листу: (36 сати од објављивања) 02. и 03. јула 2010.; доношење решења по жалби (декан) у року од 24 сата од пријема жалбе – 04. јула 2010. године:

Објављивање коначних ранг листа факултета - 05. јула 2010. године

Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 06. јула 2010. године

Упис: од среде 07. јула 2010. године, према распореду;

Упис кандидата мора бити завршен до 15. јула.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из најмање једног, а највише два од наведених предмета: Математика, или Физика, или Хемија по сопственом избору. Ако кандидат полаже пријемни испит из два предмета, за утврђивање ранг листе рачунаће се онај на коме освоји више бодова.

Кандидати који су положили пријемни испит на другим природним и техничким факултетима у саставу Универзитета у Београду из предмета Математика, Физика или Хемија, могу се уписати у случају непопуњеног укупног броја слободних места и постојања накнадних рокова за упис.

За прву годину основних академских студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

    Termini пријемних испита:
  1. Математика 28. јун 2010.године
  2. Физика 29. јун 2010. године
  3. Хемија 30. јун 2010. године

Задаци за припрему пријемних испита

рб. Предмет Задаци
1. Физика Јул 2008
Јун 2007
Септембар 2007
Ранији рокови
2. Хемија Јул 2007
Задаци
3. Математика Септембар 2009
Јун 2009
Септембар 2008
Јун 2008
Јун и септембар 2007
Ранији рокови

Збирку задатака за припрему пријемног испита из математике "Математика 4+, Решени задаци са пријемних испита на у универзитетима у Србији 1995-2006," Срђана Огњановића можете купити у књижари "Студентски Трг" на адреси Студентски трг 6.

Збирку задатака за припрему пријемног испита из хемије "Задаци и вежбе из опште хемије," Н.Л. Глинка можете купити у књижари "Студентски Трг" на адреси Студентски трг 6.


ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Приликом подношења пријаве за конкурс кандидати морају да предају:

Кандидати приликом пријављивања морају поднети НА УВИД ОРИГИНАЛНА СВЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМУ и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Ова документа се одмах враћају, по извршеном увиду.

Фотокопије докумената се не враћају!

Приликом предаје пријаве кандидату ће бити оверена потврда о пријави на конкурс са бројем пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је носи са собом на полагање испита.

Списак са подацима о кандидатима и распоредом седења биће сачињен по азбучном реду. На том списку сваком кандидату ће бити додељен редни број. Моле се кандидати да упамте овај број. Уколико се испостави да је неком од кандидата погрешно унето име или презиме ова грешка ће бити исправљена али се неће формирати нова азбучна листа. То значи да ће се све до краја уписа кандидат налазити на истом месту азбучног списка и имати исти редни број.


НАЧИН БОДОВАЊА

Кандидат који је као ученик 3. и 4. разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта или међународном такмичењу из математике, физике или хемије, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета. Пријемни испит вреднује се у том случају максималним бројем бодова.

Укупан број бодова на основу којих се рангирају кандидати за упис на Факултет, односно Рударски или Геолошки одсек, формира се као збир бодова остварених по следећим основама:

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.


ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

1. Испит је писмени и траје 3 (три) сата ефективно.
2. На испит ТРЕБА ПОНЕТИ само документа за идентификацију (ЛИЧНА КАРТА или ПАСОШ), ПОТВРДУ О ПРИЈАВИ оверену приликом подношења докумената и ПЛАВУ хемијску оловку.
3. Текст задатака, свеску за израду задатака и образац за одговоре кандидат добија од дежурног.
4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош обавезно склонити са стола, тако да на столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави и прибор добијен од дежурног.
5. На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (на пример, џепних рачунара, мобилних телефона и слично). За време испита није дозвољено пушење, није дозвољено држати на столу сендвиче, сокове, чоколаде и слично.
6. Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата.
7. Број задатака је 20. Укупан број поена је 100. Сви задаци не доносе исти број поена.
8. Кандидат решава задатак у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат заокружује један одговор.
9. За сваки задатак понуђено је четири одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор ДОНОСИ ПУН БРОЈ ПОЕНА предвиђен за тај задатак. Одговор “НЕ ЗНАМ” и нетачан одговор не доноси никакве поене.
10. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО вршити никакво БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА.
11. ОБАВЕЗНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора или НЕ ЗНАМ. Ако се не заокружи ниједан одговор (односно ни једно слово), ако се заокруже два или више одговора или ако се прецртају један или више одговора, у тим случајевима дати задатак се не признаје.
12. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима биће удаљени са испита и дисквалификовани.
13. Пошто дежурни нису упознати са задацима, не могу дати никакве информације о задацима.
14. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни потписује потврду о пријави, текст задатка и свеску која остаје кандидату.
15. Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да је кандидат предао задатак.
16. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC, обзиром да испит траје само 3 сата.
17. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на вратима показује се потписана потврда о пријави, текст задатка и свеска. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.
18. Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре.
19. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, објавиће дежурни.

НАЧИН ФОРМИРАЊА РАНГ ЛИСТЕ

Сви кандидати на образцу пријаве заокружују одсек (Рударски или Геолошки) на који желе да се упишу.

Место на ранг листи и број укупно остварених бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће плаћати школарину као самофинансирајући студент.

Полагање пријемног испита је услов за одређивање редоследа кандидата на ранг листи.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за упис на Рударско-геолошки факултет, а има више од 51 бода.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент ако се на ранг листи налази до броја одобреног за упис буџетских студената, који је одређен конкурсом за упис на Рударско-геолошки факултет, а има више од 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у утврђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на ранг листи, у року утврђеном конкурсом за упис на Рударско-геолошки факултет.


УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за наше држављане: 45.000,00 динара.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.000 еура
Начин попуњавања уплатница приказан је на огласној табли
Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Уколико се кандидат који се налази на ранг листи за упис у оквиру предвиђених квота, не упише у датом року, на његово место се уписује следећи кандидат на ранг листи.
Напомена:
Све потребне информације могу се добити на бројевима телефона: 3219-104 и 3219-141
Детаљне информације о студијским програмима на Рударско-геолошком факултету и условима студирања налазе се у Информатору за 2010/2011. годину.
Информатор можете купити у Студентској служби РГФ-а, по цени од 1.000 динара.