Српски | English

Завршни рад

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS), Рачунарство и системско инжењерство у рударству (X семестар -DAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (X семестар -DAS), Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Завршни рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Положени сви испити предвићени програмом дипломских академских студија

Циљ предмета:
Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на диппломских академских студијама
Активно коришћење стеченог знања
Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму

Исход предмета:
Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на дипломским академским студијама
Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма

Садржај предмета:


Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0

Метода извођења наставе:
Менторски рад
Лабораторијска истраживања
Теренска, експлоатациона истраживања
Самостална израда завршног рада
Презентација завршног рада

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: