Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:222
E-mail: aleksandar.ivic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља математике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља математике

Предавачи: проф. др Александар Ивић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписан 9. семестар

Циљ предмета: Унапређење и стицање нових знања из инжењерске математике, као темеља у овладавању укупним знањима из предметне области студија.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод, Линеарна алгебра,Теорија графова, Вероватноћа и случајни процеси, Марковљеви ланци, Статистика, Бајесова статистика, Регресиона анализа, Метода Монте Карло, Геостатистика, Методе нумеричке анализе, Метода коначних разлика, Сплајнови, Фуријеови редови, Фрактали, Фази логика (софт компјутинг), Груби скупови, Остале области математике.
Практична настава
Практична настава према темама

Литература:

  1. С. Вујић, А. Ивић, (1991), Математичке методе у рударству и геологији, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду;
  2. Актуелна литература, према препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: