Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:3169
E-mail: dejan.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација система површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација система површинске експлоатације

Предавачи: доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатације

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са принципима и техникама моделирања и евалуације система површинске експлоатације са техничког и економског аспекта.

Исход предмета: Практично знање студента у пракси да пројектује, планира и управља трошковима система производње.

Садржај предмета:

Програм курса ће омогућити студенту практично знање и разумевање метода техно-економског моделирања и анализе континуалних, дисконтинуалних и комбинованих система експлоатације на површинским коповима. Анализираће се процена економског века рада опреме, фиксних и оперативних трошкова, као и компаративне методе избора варијантних решења.

Литература:

  1. Bожо Kолоња, Diсконтинуални транспорт на површинским коповима, RGF, 2004.
  2. Rанко Bоровић, Tранспорт тракастим транспортерима, РГФ, 1997
  3. Pavlović V., 1998: Sistemi površinske eksploatacije, RGF, Beograd.
  4. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  5. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  6. Uпутства за рад – Talpac, Xeras

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе, Израда Пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: