Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјални поступци у припреми минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјални поступци у припреми минералних сировина

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Изабран модул: припрема минералних сировина

Циљ предмета: Припрема студената за рад у специфичним, оквирним, новим и будућим областима припреме минералних сировина

Исход предмета: Укључивање у праксу или израду студија пројеката

Садржај предмета:


Теоријска наставаПо поступцима:Физичке основе процеса, утицајни параметри, оцена ефикасности концентрације.Фракциони састав минералних.или техногених сировина према физичким својствима која имају утицаја на одређене специјалне поступке припреме минералних сировина. Шеме процеса и биланси метала Касификација специјалних поступака по својствима минерала или техногених сировина који се користе за одвајање корисних од осталих минералних компонената (крупноћа, облик, сјај, радиоактивност, флуоресцентност, луминисцентност, фосфоресцентност, однос минерала зрна према различитим врстама зрачења и др.) Избор специјалних поступака према жељи и потребама кандидата Специјални поступци уситњавања и окрупњавања минералних и техногених сировина (сечењем, цепањем). Поступци класирања по крупноћи.Методе радио-метријске концентрације (аутора-диометријска, луминисцентна, фотонеутрон-ска, неутроно – активациона, рентгенофлуоросцентна, апсорпционе, адсорп-ционе, фотометријске).;.Поступци концентрације на бази разлике минералних зрна у крупноћи;; концентрација на бази разлике минералних зрна у коефицијенту еластичности: поступци концентрације на бази разлике минералних зрна у коефицијенту трења; концентрација на бази разлике минералних зрна у облику, измени облика и крупноће уситњавањем, магнетнохидростатичка концентрација, магнетно-хидродинамичка конценрација Поступци на бази разлике минералних зрна у измени крупноће декрипитацијом и селективним уситњавањем;.геотехнолошки поступци добијања и припреме минералних сировима, поступци "ин ситу";.подземно растварање, подземна гасификација, подземно толпљење;Одвајање фаза различитог агрегатног стања у геотехнолошким процесима.Перспективе примене специјалних поступака
Практична настава Према изабраним поступцима лабораторијске вежбе, приказ, анализа резултата и предлог шеме процеса.

Литература:

  1. Н. Ћалић: Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ, 1990, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања, експерименти, семинари, домаћи задаци, теренска настава, пракса

Оцена знања:

Завршни испит Поена
35
Предиспитне обавезе Поена
5
25
10
25

Додатни услови оцењивања: