Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Хидрогеолошког картиања

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Хидрогеолошког картиања

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Израда радних хидрогеолошких карата на терену, овладавање технологијом израде карте и документационог материјала

Исход предмета: Овладавање основним принципима израде хидрогеолошких карата, начину прикупљања и ажурирања документационог материјала и технологијом израде карте и тумача као завршног документа

Садржај предмета:

Теоријска и практична настава
Упознавање са подлогама за израду ХГ карата, Фазе израде ХГ карата, прелиминарна, карта, стуб, профили, тумач, финална карта, Теренски радови: осматрачка мрежа, непосредно картирање терена по задатим маршрутама, обрада података, израда катастра водних објеката

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник, РГФ, Београд, 1997

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 5 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
35

Додатни услови оцењивања: