Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе математичке физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Методе математичке физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање метода математичке физике, кроз стицање знања из теорије поља, специјалних функција и парцијалних једначина другог реда.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање уско стручних предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Скаларно поље. Извод функције у правцу. Градијент. Набла и Лапласов оператор. Векторско поље. Дивергенција. Ротор. Класификација векторских поља. Потенцијал. Интегралне теореме. Генералисане координате. Градијент, дивергенција и ротор у генералисаним координатама. Решавање диференцијалних једначина помпћу редова. Ортогоналне функције. Функционални редови. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Специјалне функције. Ортогоналне и нормиране функције. Комплетност ортогоналних функција. Периодичне функције. Основна теорема о конвергенцији Фуријеовог реда. Развијање у Фуријеов ред парних и непарних функција. Фуријеов синус и косинус ред. Апроксимација функције тригонометријским полиномом. Средња квадратна грешка. Парцијалне диференцијалне једначине. Формирање парцијалних диференцијалних једначина. Линеарне парцијалне диференцијалне једначине другог реда. Класификација. Свођење на канонски облик. Метода раздвајања променљивих (Фуријеова метода). Практична настава:Вежбе
Рачунски задаци из предвиђеног градива.

Литература:

  1. Кузмановић, Д., Седмак, А., Обрадовић, И., Николић, Д., 2003: Математичка физика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: