Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Електрометрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Електрометрија

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је овладавање једном од најчешће примењиваних активних метода примењене геофизике, односно методом привидне СЕО, као и упознавање са методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методом зароњене електроде, као и изучавање електричних поља и њихових аномалија у присуству 1Д, 2Д, 3Д структура, нехомогености различитог порекла и електричне анизотропије.

Исход предмета: Наставом се постиже обученост за пројектовње, мерење, прикупљање и обраду података привидне СЕО, као и за њихову квалитативну и квантитативну интерпретацију. Студенти стичу и општа знања о методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методи зароњене електроде.

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Електричне особине стена и минерала, начини провођења електричне струје, зависност СЕО од температуре и притиска, подела електрометријских метода истраживања, дефиниција привидне СЕО, мерни распореди електрода, сметње при мерењу и однос користан сигнал/сметња, геоелектрично сондирање и типови дијаграма геоелектричног сондирања (решење директног задатка), 1Д нумеричка интерпретација дијаграма сондирања, принцип еквиваленције, утицај топографије, ефекти електричне анизотропије на 1Д интерпретацију, електрично скенирање, 2Д директан задатак, 2Д интерпретација података скенирања, утицаји тела сферног облика, 3Д директан задатак за тела произвољног облика, 3Д интерпретација података електричног скенирања, електрична томографија.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Практичан рад на терену, решавање 1Д, 2Д и 3Д директног задатка за различите моделе полупростора, извођење 1Д, 2Д и 3Д интерпретације на сетовима мерених податка.

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-
  4. Нафтагас, N.Sad.
  5. Сретеновић Б., Ђекић С.: Геофизика и заштита животне средине. Рударско-геолошки
  6. факултет, Београд.
  7. J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Поред класичних предавања, користе се програми за 1Д, 2Д и 3Д моделованје и инверзију као и компјутерске презентације резултата теренских испитивања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: