Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Сеизмика изазваних таласа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Сеизмика изазваних таласа

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање могућности и ограничења сеизмометријског изазваног таласа у циљу дефинисања средина са различитим брзинама простирања истих, као и савладавање поступака обраде и интерпретације адекватних података.

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и интерпретацији података сеизмометријске методе. Ово омогућава студенту даљи рад на дефинисању поступака потребних да се обаве да би се пројектовани циљ остварио.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Поступци везани за аквизицију података. 2Д, 3Д и 4Д у сеизмици. Сеизмички комуникациони канал. Припрема и обрада података сеизмичког рефрактивног и рефлективног поступка.Таласи сметње који настају при ширењу енергије од извора до пријемника. Опис сеизмичке трасе и анализе таласног процеса. Системи који се примењују при прикупљању података на терену. Интерпретација сеизмичког рефрактивног и рефлективног поступка. Моделовање и синтетички сеизмограм рефлективног поступка. Диспозитиви и примена (ДСС, ВСП...).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Статичке и динамичке корекције. Сабирање траса. Конволуција и филтрирање. Примена контролисаног појачања. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: