Српски | English

Стручна пракса из геофизике II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса из геофизике II

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ стручне праксе је да студент савлада основне поступке обраде података на самом терену и у лабораторији, припрему за формирање базе која ће се користити у завршној обради и интерпретацији. Студент се обучава за практичан рад у специјализованим стручним и научним екипама.

Исход предмета: Стручна пракса се изводи у сарадњи са привредним организацијама. То подразумева да исход стручне праксе буде спремност студента да се одазове различитим изазовима и потребама, које су карактеристичне за одговарајуће средине у којима постоји могућност да се нађе (услови у којима се ради, структура запослених, хијерархија која постоји и слично). Уз то, мора да буде спреман да стечена знања веома брзо може да примени у конкретним задацима, који се од њега траже.

Садржај предмета:

Боравак са екипама на теренским радовима. Практично учешће у извођењима радова. Рад у лабораторијама и центрима за обраду и интерпретацију података. Практично учешће у извођењу финалних радова у оквиру интерпретације. Вођење радног дневника.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, лабораторијски рад, коришћење софтверских презентација. Рад у специјализованим екипама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: