Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Физичка својства Земљине унутрашњости

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Физичка својства Земљине унутрашњости

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада основама сложених физичких процеса, који се дешавају на површи Земље и у њеној унутрашњости, као и геофизичким поступцима, који се примењују за испитивање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за изучавање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости, као и основа за даље усавршавање у овој области на вишим нивоима студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Место и значај геофизичких метода за решавање проблема грађе Земљине унутрашњости. Значај познавања процеса у Земљи за анализу података мерених на Земљиној површи. Дефинисање зоналног модела Земље на основу резултата сеизмолошких истраживања (дисконтинуитети, агрегатна стања зона). Расподела густине у Земљиној унутрашњости. Расподела топлоте (извори топлоте, пренос топлоте) и притиска у Земљиној унутрашњости. Процеси у мантлу. Порекло Земљиног магнетног поља. Телурске струје. Облик Земље, одређивање елипсоида и геоида. Промене облика Земље (пулсације, ротација). Физичке основе теорије изостазије. Геофизичке основе савремених геотектонских теорија. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање теоријских и практичних проблема. Израда семинараског рада на задату тему.

Литература:

  1. Главатовић, Б., 2005: Основи геонаука. Сеизмолошки завод Црне Горе, Подгорица.
  2. Telford, W., M., Geldart, L. , P., Sheriff, R. , E., Keys, D. , A., 1995: Applied Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд. Избор радова из водећих геофизичких часописа.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: