Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12:00 - 13:00

Кабинет:236
E-mail:

Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања

Предавачи: проф. др Мирослав Старчевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање поступака припреме пројеката комплексних геофизичких истраживања, овладавање умећем правилног избора геофизичких метода за задати проблем, као и развијањем вештине извођења исплативих и адекватних геофизичких истраживања. Циљ је обједињавање и надградња знања стечених кроз друге геофизичке и геолошке предмете, са нагласком на различита могућа прожимања у циљу решавања конкретних проблема.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компетенција за потребних за пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања, неопходних за рад и даље усавршавање у струци.

Садржај предмета:

Теоријска настава Преглед одслушаних геофизичких метода истраживања. Области примене геофизичких истраживања. Дефинисање проблема, који се решава. димензије истражног простора, регионална, детаљна и геофизичка истраживања на микроплану; избор густине испитивања, растојање између профила, корак мерења, избор мерног диспозитива, оријентација диспозитива, димензије диспозитива. Однос инвеститор-пројектант-извођач истраживања. Пројектни задатак. Пројектовање геофизичких истраживања. Пробна истраживања. Дефинисање оптималне методологије геофизичких истраживања-научни и економски аспект. Понуде за извођење геофизичких истраживања. Извођење геофизичких истраживања, мобилизација и састав екипе, динамика и ефикасност истраживања, надзор герофизичких истраживања. Израда извештаја о изведеним геофизичким истраживањима. Предлог додатних истраживања. Питања на која геофизичар треба да одговори менаџменту. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда конкретног пројекта истраживања за постављени задатак

Литература:

  1. Службени гласник - Законска регулатива, везана за извођење геолошких и геофизичких истраживања.
  2. Различити пројекти геофизичких истраживања и извештаји о изведеним геофизичким истраживањима, из фонда РГФ-а.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: