Српски | English

Студијски исраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски исраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Дипломског рада.

Исход предмета: Исход је оспособљавање студената за укључивање у стручни и истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Дипломског рада.

Садржај предмета:

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији израде Дипломског рада. У складу са темом Дипломског рада, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.

Литература:
Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 12 0 0

Метода извођења наставе: Самосталан рад студента. Консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: