Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геофизике II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава из геофизике II

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање технологије припреме прикупљених теренских података за даље извођење геофизичких истраживања, што претпоставља обраду и интерпретацију.

Исход предмета: Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену, изврши њихову класификацију и примени их за даље коришћење. У појединим случајевима они могу да му послуже за израду Диплпмског рада.

Садржај предмета:

Теоријска настава Припрема за теренски рад. Организовање геофизичких и мешевитих теренских екипа при комплексним истраживањима. Теренски рад у отежаним условима. Лабораторијска мерења. Повезивање података теренских и лабораторијских мерења. Обрада података у кабинету. Израда карата и профила. Геолошко-геофизичка интерпретација. Израда елабората. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рад на терену у складу са правилима презентованим у оквиру предавања. Коришћење свих расположивих програма за обраду и интерпретацију. Израда елабората.

Литература:

  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи у лабораторијама и на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: