Српски | English

Дипломски рад из геофизике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Дипломски рад из геофизике

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 20

Услов: Положени испити у складу са Статутом Рударско-геолошког факултета

Циљ предмета: Циљ израде дипломског рада је да студент у потпуности савлада методологију, којом ће да представи и објасни све резултате које је добио након одређених истраживања, a да то буде одрађено у складу са одговарајућим хронолошким смислом.

Исход предмета: Исход израде дипломског рада је максимална самосталност у постављању критеријума да ли је резултат рада одговор на постављени пројектни задатак, евентуална потреба за допунским подацима, да ли је све урађено у складу са уобичајеним и признатим нормама (коришћење литературе), као и постизање квалитета техничког нивоа.

Садржај предмета:

Дипломски рад мора да задовољи одрфеђену форму. То значи да студент, по обављеним истраживањима по одређеном задатку, резултате презентује по одређеним поглављима: Увод (дефинише се циљ задатка и очекивани резултати); Теоријски део (приказ најзначајнијих теоријских основа који дају за право да се истраживач определи за одређену врсту радова); Експериментални део (приказ прикупљања, обраде и интерпретације података); Резултати и дискусија (приказ добијених резултата кроз табеле, карте и профиле, упоређивање са до сада познатим информацијама и евентуални разлози одступања од њих); Закључак (кратак преглед урађеног, осврт на степен корелације са задатим циљем и предлози за даљим/допунским радовима); Литература (списак коришћене литературе). Дипломски рад се јавно брани пред Комисијом.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад студента.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: