Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Електромагнетометрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Електромагнетометрија

Предавачи: доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних знања о карактеристикама електромагнетне силе, као једне од четири фундаменталне силе у природи и суштинским доменом развоја савремене технологије.

Исход предмета: Наставом се постиже основа за разумевање и даља усавршавања у погледу извођења електромагнетометријских мерења, као и разумевање природе и природног и вештачког електромагнетног зрачења. Студенти ће овладати математичким формулацијама и прорачунима простирања и дејства електромагнетног поља за једноставне моделе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне поставке и теореме о електромагнетном пољу. Максвелове једначине. Електромагнетна индукција, простирање електромагнетских таласа. Специјални случајеви испољавања електромагнетног поља. Опште једначине електромагнетног поља. Електричко поље, магнетно поље, теорема дуалности. Поларизација, диелектрична константа, спектар електромагнетног зрачења, рефлексија и рефракција електромагнетног таласа. Електрично поље временски константних струја. Решавање проблема временски промењивог електромагнетног поља. Антене, зрачење и дифракција. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практичне вежбе из домена аквизиције података, електромагнетометријски мониторинга и аквизиција података. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:

  1. Поповић, Б., 1989: Електромагнетика. Грађевинска Књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима. Вежбе се изводе рачунски појединачно и радом на рачунару, применом одговарајућих програмских пакета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
20

Додатни услови оцењивања: