Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија нафте

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија нафте

Предавачи: проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о различитим аспектима и процесима постанка, миграције и акумулације нафте и гаса у седиментним басенима. Сагледавање савремених сазнања из нафтне геологије и њиховог значаја за истраживање.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена геологије нафте. Усвајање потребног нивоа знања за даље успешно савладавање проблематике истраживања и геолошко-економске оцене ресурса и резерви нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Геологија нафте као научна дисциплина. Матичне стене, резервоар стене, заштитне стене и замке за нафту и гас. Процеси трансформације керогена у угљоводонике, примарна, секундарна и терцијарна миграција нафте и гаса. Природни резервоари и резервоар стене. Промене угљоводоника током миграције и после акумулирања. Неконвенционални извори добијања нафте и гаса. Седиментни басени и нафтно-гасни потенцијал. Дистрибуција ресурса нафте и гаса у свету. Перспективна подручја и налазишта нафте и гаса у Србији. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа језгара матичних, резервоар и заштитних стена. Идентификација и детерминација керогена и битумена у матичним стенама и уљним шејловима. Анализа структурног стила басена и миграционих путева у њему. Карактеристике седиментних басена и нафтних и гасних поља у свету и код нас.

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
  3. Hunt, J.M., 1996: Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd Ed.; W.H.Freeman and Co., New York, 743 p.
  4. Selley, R.C., 1998: Elements of Petroleum Geology. 2nd Ed. Academic Press, San Diego, 470 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама, кроз тестове и анализу узорака. Континуирано учење с провером знања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
15
15
15

Додатни услови оцењивања: