Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

ГИС апликација у геологији

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: ГИС апликација у геологији

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: даљинска детекција

Циљ предмета: Стицање елементарних знања о начинима и смислу методолошки исправног и адекватног моделирања геолошких података кроз упознавање са елементарним основама ГИС-а, разраду концептуалног и логичког модела геолошких података.

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у ГИС апликацијама и развијања способности, са аспекта геологије, методолошки исправног приступа анализи и интерпретацији просторних и не просторних података, а у циљу решавања конкретних геолошких проблема.

Садржај предмета:


Теоријска настава: Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база, основни појмови програмирања у УМЛ језику. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања. Визуализација. Дигиталне геолошке карте.

Практична настава:
Вежбе - Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података.

Други облици наставе: самостални студентски семинарски радови

Литература:

  1. Burrough P. А., McDonnell R. A., 2006: Принципи географских информационих система; Грађевински факултет, Београд.
  2. Bonham-Carter G. F., 1994: Geographic Information Systems for Geoscientists; Pergamon, UK.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
45

Додатни услови оцењивања: