Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Вулканологија

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Вулканологија

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: завршене основне академске студије

Циљ предмета: Стицање знања о вулканским и поствулканским процесима и генези вулканогених творевина. Циљ предмета је да пружи теоријске и практичне основе за разумевање постанка вулканогених фација, њихове литологије и петрографије, механизама депозиције и начинима испитивања. Садржај предмета је конципиран тако да га могу пратити студенти свих модула студијског програма геологије.

Исход предмета: Оспособљеност за разумевање вулканских процеса уопште, односно начина постанка савремених и древних вулканских области. Поседовање вештина примене вулканолошког приступа при испитивању магматских комплекса. Оспособљеност за извођење геолошког картирања у савременим и древним вулканским теренима

Садржај предмета:

Теоријска настава Приказ основних физичких карактеристика ефузивних (изливних) и експлозивних вулканских процеса. Типови вулканских активности. Принципи класификације вулканских стена и вулканогених фација. Изливна вулканска активност и образовање кохерентних и вулканокластичних фација. Експлозивна вулканска активност и образовање пирокластичних наслага. Поствулкански процеси. Поствулканска ерозија и стварање редепонованих вулканогених наслага. Поствулканске промене везане за образовање рудних лежишта. Предвиђање вулканских ерупција и вулкански хазард.
Практична настава: Вежбе: Упознавање са примерима различитих вулканогених фација савремених и древних вулканских области. Праћење тренутно активних вулкана путем веб-опсерваторија. Решавање вулканолошких проблема кроз дискусију задатих примера из литературе. Израда и приказ семинарских радова.

Литература:

  1. Schmincke, 2004: Volcanism. Springer Verlag, p 324.
  2. McPhie, J., Doyle, M., Allen, R. (1993): Volcanic textures. National Library of Australia, p. 197.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у виду Power Point презентација и различитих видео апликација. Коришћење интернета. Консултације и дискусије. Израда и приказ семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
40
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20

Додатни услови оцењивања: