Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Геофизички каротаж

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Геофизички каротаж

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки интерпретације резултата геофизичких каротажних истраживања. Студент се обучава како да резултате геофизичких каротажних мерења примењује у различитим областима истраживања.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за интерпретацију резултата геофизичких каротажних испитивања и њихову примену у различитим облстима истраживања, као и даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Геофизички каротажни уређаји и системи (електрични, нуклеарни, акустични, остали). Опрема за геофизички каротаж и технике мерења. Процена својстава формације (порозност, пермеабилност и друхи параметри) на основу резултата геофизичких каротажних мерења. Креирање геолошких модела на основу резултата геофизичких каротажних истраживања (корелација, структурна и стратиграфка анализа, електрофације). Примена геофизичког каротажа у различитим областима истраживања (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије, геотехничка истраживања).

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Процена својстава формације. Корелација резултата мерења у различитим бушотинама. Структурна анилиза на основу резултата мерења дипметром. Стратиграфска анализа на основу резултата мерења различитим каротажним уређајима. Приказ и анализа примера из праксе.

Литература:

 1. Мартиновић, С. и други, 2000: Геофизички каротаж - обрада и интерпретација. Нафтагас, Нови Сад.
 2. Serra, O., 1984: Fundamentals of well-log interpretation. Elsevier.
  1. Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   30
   Предиспитне обавезе Поена
   10
   30
   30

   Додатни услови оцењивања: