Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Неотектoника

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Неотектoника

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геоморфологија, Даљинска детекција, Структурна геологија, Тектоника

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са најновијим покретима Земљине коре.

Исход предмета: Студенти стичу сазнања применљива у проучавању стабилности терена, његове сеизмичности и рељефних карактеристика.

Садржај предмета:

Теоријска настава Општи појмови, методе истраживања, методе даљинске детекције, геолошке методе, геоморфолошке методе, геофизичке методе, геофизичке методе у истраживању савремених тектонских покрета, геодетске методе, хидролошке и хидрогеолошке методе, историјско-археолошки подаци као индикатори најновијих тектонских покрета, графичко приказивање неотектонских покрета, геодинамика најновијих покрета земљине коре, примена неотектонских истраживања
Практична настава Практични самостални задаци из методике неотектонских истраживања.

Литература:

  1. Маровић, М., 2005:Неотектоника, интерна скрипта
  2. Keeler, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics, Prentice Hall
  3. Burbank, D. and Anderson, R., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Science

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
5
15
40
10

Додатни услови оцењивања: