Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 09-12;среда 9-12

Кабинет:728
E-mail: kristina.saric@rgf.bg.ac.rs

Магматске стене Србије

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Магматске стене Србије

Предавачи: проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Магматске стене

Циљ предмета: Стицање знања о битним својствима главних асоцијација магматских стена Србије.

Исход предмета: Оспособљавање за успешно бављење проблемима магматских стена Србије, као што су компилације, корелације и израда формационих карата.

Садржај предмета:

Теоријска настава Анализа боље проучених и репрезентативних комплекса и формација ултрабазичних, базичних, интермедијарних и киселих магмаских, као и вулканокластичних, стена Србије, и то: сложеног терана Карпато-балканида, сложеног терана Српско-Македонске масе и Динарида (укључујући сложени теран Вардарске зоне, Дринско-Ивањички теран, Динаридско-офиолитски теран и Источнобосанско-дурмиторски теран). Приказ начина образовања таквих комплекса и формација, анализа минералног, хемијског, геохемијског састава тих стена, њиховог склопа, као и састава минерала. Геологија магматских комплекса и евоуцијe магмaтизма истих, документује се преко скица, планова и профила.
Практична настава - самостално истраживање литературе, израда презентација и одбрана семинарских радова - магматских комлекса и формација који нису презентирани на предавањима, као и микроскопско проучавање тих стена .

Литература:

  1. Аксин и др., 1981: Геологија Србије – Магматизам, III-1, Завод за РГП, 292, Београд.
  2. Вуков, М., 1998. Магматске стене, РГФ, 487, Београд.
  3. Ћирић, Б., 1998. Геологија Србије, 167, Београд.
  4. Pamić, J., 1996. Magmatske formacije Dinarida, Vardarske zone i južnih delova Panonskog basena. Nafta, 225, Zagreb.
  5. Dimitrijević, M., 1974. The Dinarides: A model based on "now Global Tectonics". In: Metallogeny and Concepts of the Geotectonic Development of Yugoslavia, Symposium, RGF, 141.178, Beograd.
  6. Karamata, S., Krstić, B., Dimitrijević, M., Knežević, V., Dimitrijević, M., Filipović, I., 1994. Terranes between the Adriatic and the Carpatho-Balkan arc. Bulletin de l´Academie Serbe des Sci. et des Arts. CVIII, Classe des Sci. Mathe. et natur., 35, 47-68, Beograd.
  7. Димитријевић, М., 1995. Геологија Југославије. Посебно издање, 160, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: користе се различити аудио-визулене технике као и клсичне методе наставе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: