Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Структурно-тектонска анализа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Структурно-тектонска анализа

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: даљинска детекција

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са методама квантификовања структурно-тектонских параметара деформација стенских маса као и стандардним математичко-статистичким поступцима анализе структурних података.

Исход предмета: по завршеном курсу студент ће бити оспособљен да на терену препозна квантификаторе тектонских покрета, да прикупи неопходне теренске податке, а потом у кабинетским условима примени неопходне поступке за детерминацију величине деформације стенских маса.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Деформације стена, резултати експеримента. Анализа отпора стене и критеријума у случају кртих, крто-пластичних и пластичних деформација. Структурни подаци из бушотина. Употреба набраних слојева као индикатора смера смицања. Варијација дебљина слојева у набору. Кинематска анализа у зонама смицања и раседним зонама. Мезоскопски и микроскопски индикатори смицања у пластичним зонама смицања (dustile shear zones). Структуре на подручју изданка унутар зоне смицања (c, s-стурктуре), индикатори у милонитима. Анализа руптурних и раседних система. Детерминација палеострес тензора. Методи конструкције тектонског профила. Метод "уравнотежавања" геолошких профила. Анализа планарних деформација. Статистичка анализа структурних података. Анализа и интерпретација у вишекратно деформисаним теренима. Увод у структурну анализу. Апликација рачунарских програма за структурну анализу.
Практична настава: Вежбе - Елемената пада планаре из бушотине. Конструкција и интерпретација структурно-контурних карата. Хоризонт пресечен раседом, дубина до хоризонта у бушотини. Реконструкција набора на основу с, з, м или w структурa, изогона пада. Кинематика раседа, индикатори, стрије (а-линеација, фиброгена линеација...). Хансенов кинематски метод, Конструкција клизне линеације у коњугованој равни, осе стреса и правци скраћења и елонгације. Палеострес тензор. Реконструкција "балансираног" профила. Мерење деформација, промене дужине, промене угла промене облика и елипсоид деформација. Конструкција набора у тектонском профилу, Буск-ов метод, ограничења. Конструкција набора кинк типа. Маркери деформација, коришћење линеарних маркера, симетричних и првобитно елипсоидних облика. Fry–ев метод. Дијаграми склопа. Интерпретација статистичких резултата добијених добијених апликацијом специјализованих геолошких софтвера.

Литература: :

  1. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; ЛМГК, Београд.
  2. Marshak S., Mitra G., 1988: Basic Methods of Structural Geology; Prentice-Hall, US.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
40

Додатни услови оцењивања: