Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент, заједно са претходним предметима везаних за сеизмику, савлада могућности и ограничења сеизмометријског изазваног таласа у циљу дефинисања средина са различитим брзинама простирања истих, као и поступаке обраде и интерпретације адекватних података и израде елабората.

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и интерпретацији података сеизмометријске методе. Ово омогућава студенту даљи рад на дефинисању поступака потребних да се обаве да би се пројектовани циљ остварио као и критички осврт на потребу за даљим истраживањима и уоченим пропустима.

Садржај предмета:


Теоријска настава Анализа спектра. Векторска анализа. Анализа фазе. Дистрибуција грешке. Случајни процеси. Умањивање ефеката присуства шума. Формирање дводимензионих приказа. Обрада сеизмичких података. Моделовања таласних процеса. Дводимензионално и тродимензионално моделовање. Миграција. Интерпретација резултата истраживања (сеизмичке секције).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичне и рачунске вежбе. Миграција. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: