Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Методе стратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе стратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: општа стратиграфија, историјска геологија, седиментологија

Циљ предмета: Овладавање појединим стратиграфским методама и обученост за рад на конкретним задацима у геолошким организацијама али и даљем усавршавању

Исход предмета: Спознаја о применљивости појединих стратиграфских метода у научним и привредним пројектима.

Садржај предмета:

Теоријска настава Предмет истраживања. Литостратиграфија. Реперни хоризонти, ритмови, циклуси. Биостратиграфија, категорије и типови бизона. Сеизмичка стратиграфија, сеизмички сигнали, секвенце и секције. Секвенциона стратиграфија, дефиниције секвенци, систем трактова и граничних површи. Циклостратиграфија, циклуси, Миланковићеви орбиталних параметри. Климатски параметри и астрономски стандарди. Стабилни изотопи угљеника, стронцијума и кисеоника. Стратиграфија „догађаја“. Нестабилни изотопи и низови. Метода радиоактивног угљеника. Магнетостратиграфија, Земљино магнетно поље. Реманентни магнетизам, миграције и ротације Земљиних магнетних полова. Комплексна (интегрисана) стратиграфска истраживања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Пројекције и илустрације везане за поједине наставне јединице. Самостални истраживачки рад.

Литература:

  1. Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S.,1991. Principles of Stratigraphical Analysis. Blackwell Scietific Publication, Oxford-London, 512 pp.
  2. Emery, D. & Myers, K.J. (eds), 2001. Sequence Stratigraphy. Blackwell Science, Oxford, 297pp.
  3. Faure, G., 1986. Principles of Isotope Geology. John Wiley & Sons, Singapore, 588pgs
  4. Савремене публикације и научни радови

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмене презентације наставника (ЛЦД и видео презентације) и евентуално посебна предавања неког од гостујућих професора или експерата из привреде или других институција и иностранства.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
5
15
15
20

Додатни услови оцењивања: