Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфолошка анализа

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Економска геологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геоморфолошка анализа

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: геоморфологија, даљинска детекција

Циљ предмета: Курс има за циљ да упозна студента са методима анализе рељефа и да га обучи за коришћење тих метода у проучавању рељефа одређеног терена за научне и практичне сврхе

Исход предмета: Способност примене стеченог знања у тумачењу неотектонске еволуције терена и квалитетан приказ развоја геоморфолошких процеса у времену

Садржај предмета:


Теоријска настава Дефиниција, квалитативна анализа, квантитативна анализа, комплексна анализа. Методи геоморфолошке анализе. Кабинетска испитивања. Теренски методи испитивања. Квантитативна испитивања рељефа. Анализа енергије рељефа. Анализа нагиба. Хидраулички градијент. Поређење реалног стања са теоријским моделом развоја рељефа, линеарни модели, планарни модели. Одступање од Хортонових закона. Ерозиони интеграл. Квантитативна анализа рељефа применом дигиталних снимака. Приказ података геоморфолошке анализе – геоморфолошка карта. Садржај геоморфолошке карте: геолошка грађа. Mорфогенетски подаци. Mорфографски подаци. Mорфометријски подаци. Mорфохронолошки подаци. Легенда и тумач геоморфолошке карте . Примена геоморфолошке карте.
Практична настава:Вежбе Обрада изабраног терена: комплексна геоморфолошка анализа, квалитативна и квантитативна испитивања рељефа. Израда завршног рада, карте и текстуалног објашњења примењене методологије и резултата. Јавна презентација.

Литература:

  1. Геоморфологија, М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
  2. Applied Geomorphology, J. Hails, Elsevier, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, завршни рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
50

Додатни услови оцењивања: