Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Спектрална анализа

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Спектрална анализа

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки везаних за Фуријеову анализу и друге алате потребне за анализу сигнала.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање проблема анализе сигнала у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање уско стручних предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава Двоструки Фуријеов ред. Критеријум конвергенције.Фуријеов интеграл. Фуријеова трансформација и инверзна Фуријеова трансформација. Фуријеова синус и косинус трансформација. Конволуција. Дискретна Фуријеова трансформација и инверзна Фуријеова трансформација. Парсевалова теорема. Брза Фуријеова трансформација. Z – трансформација. Инверзна Z – трансформација. Филтри. Прозорске функције. Таласићи (wavelets).
Практична настава:Вежбе Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема.

Литература:

  1. Mesko, A., 1984: Digital filtering. Akademiai Kiado, Budapest.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: