Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија квартара

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага.

Исход предмета: Могућност стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, њихов значај и примена у истраживању лежишта минералних сировина и као грађевинска подлога.

Садржај предмета:

Предавања: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. Вежбе: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. еренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда.

Литература:

  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto.
  2. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  3. RAYMOND S. BRADELY, 1999: Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary.- International Geophysics Series, Volume 68, San Diego.
  4. RISER A.M. J., 1999: Quaternary Geology and the Environment.- Springer-Praxis books in Geophysical sciences, 1-290, Chichester, UK.
  5. СТЕВАНОВИЋ П., МАРОВИЋ М. и ДИМИТРИЈЕВИЋ В., 1992: Геологија Квартара.- Научна књига, 1-242, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
35
Предиспитне обавезе Поена
10
15
20
20

Додатни услови оцењивања: