Српски | English

Теренска и/или лабораторијска активност II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теренска и/или лабораторијска активност II

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате теренских и лабораторијских истраживања, на којима се заснива докторска дисертација.

Исход предмета: Исход је савладавање различитих фаза експерименталног рада у оквиру теренских и лабораторијских истраживања, од планирања до презентације резултата.

Садржај предмета:

Специфичне геофизичке лабораторије и опсерваторије. Размена података на глобалном нивоу, укључивање у светске базе података. Примери прикупљања података на основу геофизичког мониторинга. Коришћење геофизичких података из геофизичких годишњака и сличних публикација.

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе.
  2. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 3

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: