Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Основи рударства

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Основи рударства

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.

Исход предмета: Стицање основних знања из области рударске науке и технике.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава: Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина. Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежиштима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских копова, отварање површинског копа. Технологија површинске експлоатације са континуалним и цикличним радом – методе експлоатације. Радови на изради бушотина и извођењу минирања, утовару и транспорту. Одводњавање површинских копова. Примењена механизација на коповима. Мерачки радови на коповима и одлагалиштима. Мере заштите у површинској експлоатацији. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање и припрема лежишта за експлоатацију. Избор и подела откопних метода (за слојевита и неслојевита лежишита). Рударски радови: израда бушотина и минирање, алат и машине за израду минских бушотина. Опште о експлозивима и њиховој примени. Разарање стена експлозивом. Израда јамских просторија. Методе израде хоризонталних, косих и вертикалних просторија. Израда тунела и комора. Примена одговарајуће механизације. Транспорт у јами и извоз кроз окна и нископе. Извозна постројења. Проветравање и одводњавање рудника. Руднички гасови. Начин проветравања. Улога геодезије и рударских мерења у рударству. Инструменти и прибор за мерење на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. Мере заштите у подземној експлоатацији. Чета за спасавање. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: карактеристике нафтоносних лежишта, као и њихова разрада. Методе експлоатације нафте. Методе и технике израде бушотина. Припрема и транспорт течних и гасовитих минералних сировина. Eксплоатација минералних и сланих вода. Мере заштите при експлоатацији течних и гасовитих лежишта. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основне радње у процесу припреме – уситеавање и концентрација. Примењене методе. Постројења, машине и уређаји у процесу уситњавања и концентрације. Депоновање јаловине. Мере заштите у припреми минералних сировина.

Литература:

  1. Милован Антуновић Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. С.Трајковић; 2007. Основи рударства, РГФ Београд (Књига у припреми).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Теренска настава;

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
50

Додатни услови оцењивања: