Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Аутоматизација

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Аутоматизација

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. тј. 8. семестар

Циљ предмета: Упознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за рударску технику.

Исход предмета: Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за рударство и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у рударству.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за експлоатацију минералних сировина. On-off управљање. Процесне јединице и њихово опремање у технолошким процесима подземне и површинске експлоатације и припреме минералних сировина.. Алармни и сигурносни системи. Програмабилни логички контролер и процесни рачунар. Концепт аквизиционо-управљачких SCADA система.
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у обласи експлоатације минералних сировина. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање..

Литература:

  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
45
15

Додатни услови оцењивања: