Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Системи површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Системи површинске експлоатације

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатације

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са типовима система површинске експлоатације, принципима и методама избора и димензионисања.

Исход предмета: Практично знање студента да успешно може да врши избор и димензионисање система површинске експлоатације.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Основни елементи и услови примене система површинске експлоатације; Техничке карактеристике система са континуалним, дисконтинуалним и комбинованим радом; Системи површинске експлоатације на хоризонталним, нагнутим и стрмим лежиштима; Прорачун капацитета система у реалном времену; Анализа инвестиционог одлучивања. Програмски пакети за избор димензионисање система у површинској експлоатацији.
Практична настава:
Вежбе
- Практичним вежбама студент ће свладати димензионисање система експлоатације коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Хеликс.

Литература:

  1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.
  2. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
  3. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
  4. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
  5. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске Вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
35
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: