Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање ризицима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Управљање ризицима

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана четврта година РО

Циљ предмета: Упознавање студената модула инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним појмовима везаним за ризик. Оспособљавбање слушалаца за процесе идентификације извора ризика, мерења и квантификовања утицаја ризика као последица рударских и других техничко-технолошких активности. Оспособљавбање слушалаца за процесе третирања ризика у пројектима заштите животне средине и заштите на раду.

Исход предмета: Рударски инжењер- упознат и оспособљен за процесе квалификације, квантификације и калкулације ризицима изазваних рударском проиозводњом

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 Увод, основне онфорамције о појму ризика.  Примена теорије вероватноће у пројектима заштите на раду и приојектима заштите животне средине.  Примена статистике у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа осетљивости, основне поставке.  Примена анализе осетљивости у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Сценарио анализе, основне поставке.  Примена сценарио анализа у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Monte Carlo симулација.  Примена анализе Монте Царло симулација у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.  Анализа ризика, мере ризика.  Прикључивање ризика пројектима заштите на раду.  Прикључивање пројектима заштите животне средине.  Симулације ризика.  Идентификовање и квантификовање ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине, Леополдове матрице.  Специфични аспекти анализе ризика у пројектима заштите на раду и пројектима заштите животне средине.

Литература:

  1. Жижић М.,Ловрић М., Павличић Д., Методи статистичке анализе, Универзитет у Београду , 1996.
  2. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  3. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30

Додатни услови оцењивања: