Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Технике заваривања и спајања

О предмету

Студијски програм: Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Технике заваривања и спајања

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са поступцима заваривања и спајања, као и испитивањем и контролом заварених спојева. Заваривање је најраспрострањенија техника спајања метала. У пракси се непрестано развијају нове методе и поступци, који све више замењују класичне поступке спајања и репарације.Данас су јако актуелни поступци лемљења, алтернативни поступци спајања, резање металних материјала, наваривање и наношење заштитних превлака метализирањем.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени за примену поступака заваривања и лемљења у рударству и другим привредним гранама, као и испитивање и контролу заварених спојева.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Образовање споја у процесу заваривања. Класификација поступака заваривања: електролучно, електроотпорно, гасно-пламено, заваривање у атмосфери заштитних гасова и др. Контрола квалитета заварених спојева.. Специјални поступци заваривања: трењем, ултразвуком, електронско, ласером, експлозијом, хладно. Испитивање и оцена заварљивости. Заваривање у јами. Електроде и додатни материјал. Наваривање тврдих превлака. Сечење метала. Лемљење, опште карактеристике поступака. Технологија лемљења и спајања.
Практична настава: Врсте, подела и означавање заварених спојева. Оцена и испитивање заварљивости. Ручно електролучно заваривање. Заваривање у заштитној атмосфери. Контрола и оцена квалитета заварених спојева. Гасно пламено заваривање. Гасно резање. Електроотпорно заваривање. Наваривање тврдих превлака. Заваривање у јами. Лемљење и спајање.

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
10
15
10
20

Додатни услови оцењивања: