Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Реални програмски системи у припреме минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Реални програмски системи у припреме минералних сировина

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да омогући студентима савладавање основних знања из примене најчешће коришћених програмских пакета у области припреме минералних сировина.

Исход предмета: Изучавање овог предмета омогућује студентима упознавање са најчешће коришћеним програмским пакетима код обраде резултата научно истраживачког и стручног рада из области припреме минералних сировина. Након одслушаног курса студенти ће бити у стању да сами написшу свој семинарски или дипломски рад и касније свој стручни рад или пројекат.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Примена реалних програмских пакета типа Microsoft Office, Adobe Photoshop, Microcal Origin, и сл. у савременом образовању је неопходно. Уосталом на сваком конкурсу за запошљавање обавезно је познавање страних језика и рада на рачунару. У оквиру овог курса даће се основе најчешће коришћених програмскох пакета: Winword, Excel, PowerPoint, Internet explorer, Outlook Express, као и програма за обраду слика и графичку презентацију резултата испитивања, Adobe Photoshop i Microcal Origin. У оквиру вежбања вршиће се практично коришћење ових програмских пакета на рачунару. Поред овога у оквиру овог курса биће обрађени специјални програмски пакети развијени за област припреме минералних сировина. Најпознатији од њих је JKSimMet Аустралијске компанија “JK-tech”. У складу са могустима биће обрађени и нови програмски пакети који се користе у припреми минералних сировина.

Литература:

  1. Лазић А., Скрипта - Реални програмски системи у ПМС-у, РГФ, 2007.
  2. У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
10

Додатни услови оцењивања: