Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Одводњавање

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Одводњавање

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа одводњавања и упознавање са машинама и уређајима за одводњавање као и избор и прорачун истих

Исход предмета:

Садржај предмета:

Одводњавање представаља завршну фазу процеса припреме минералних сировина. Током одводњавања смањује се садржај влаге у дефинитивним производима процеса припреме минералних сировина до нивоа који омогућује транспорт производа до топионице (8-10%) када су упитању концентрати или до нивоа који захтева купац. Процес одводњавања производа може да се изводи откапавањем на ситима, откапавањем на гомили или откапавањем у бункерима за откапавање. Згушњавање се изводи у згушњивачима који могу бити цилиндрични или ламелни. Филтрирање је најчешће завршна фаза одводњавања а изводи се у бубњастим или диск вакуум филтерима или на пресама различите конструкције. Уколико се захтева низи садржај влаге у производима тада се исти подвргавају сушењу. Сушење се изводи у уређајима који се једним именом зову сушаре и најчешће су цилиндричног облика са кретањем материјала у једном смеру а загрејаног ваздуха у другом смеру.
Теоријска настава : Уводна разматрања, У оквиру овог поглавља даће се значај одводњавања у припреми минералних сировина и укратко објаснити начини одводњавања. Одводњавање откапавањем, дренирањем. Откапавање на ситима, откапавање на гомили и откапавање у бункерима за откапавање, откапавање на елеваторима, Механички класификатори, Спирални класификатори -Сенд-трап, Згушњавање. Основни принципи згушњавања, Таложници. Згушњивачи, рад згушњивача са механичким пражњењем, избор и прорачун згушњивача. Хидроциклон као уређај за одводњавање. Филтрирање. Основни принципи филтрирања, Технологија филтрирања флотацијских концентрата, конструкција филтера, помоћна опрема за филтрирање, филтер платна, Оцена основних физичко-хемијских својстава филтер тканина и област њихове примене, Испитивање основних показатеља филтрирања, испитивање услова и механизма запушавања филтерплатна, Кинетика запушавања и методе, Хемијске и механичке методе таложења материјала на филтер платну, експлоатација и начин регулисања рада вакуум филтера. Филтери за песак, филтер пресе, филтер пресе са рамовима периодичног дејства. Центрифуге Сушење, Основе процеса сушења, Подне сушаре, вертикалне сушаре, хоризонталне цилиндричне сушаре, Рад сушара, Избор и прорачун сушара. Практична настава : Откапавање на ситима. Принцип рада сита за откапавање, главни делови, избор и прорачун сита за откапавање, Експериментално извођење вежбе Откапавање на гомили. Експериментално извођење вежбе Откапавање у бункерима за откапавање, Прорачун бункера за откапавање. Откапавање на елеваторима Механички класификатор, Принцип рада, главни делови, основне технолошке карактеристике механичког класификатора, избор и прорачун. Спирални класификатори. Дехидратори и спирални класификатори "Санд-трап" Таложници. Принцип таложења, типови таложника избор и прорачун таложника. Згушњивачи. Цилиндрични згушњивачи, ламени згушњивачи Одређивање брзине таложења, Избор и прорачун згушњивача., Хидроциклон као згушњивач, Принцип рада, фактори који утичу на рад хидроциклона, експеримаентални део вежбе. Вакуум филтери, Бубњасти вакуум филтери, Диск вакуум филтери, избор и прорачун филтера.. Помоћни уређаји за филтрирање, Систем за обезбеђење вакуума, дуваљке, вакуум пумпе, филтер платна Филтер пресе, филтер пресе периодичног дејства, филтер пресе са рамовима Избор и прорачун филтер преса. Сушење. Принцип сушења, фактори који утичу на сушење. Сушаре. Принцип рада, избор и прорачун сушара

Литература:

  1. Лазић А., Скрипта - Одводњавање, РГФ, 2007.
  2. У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
10

Додатни услови оцењивања: