Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизике Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Подземна градња (VII семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизике Б

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Математика 1, Физика 1

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање теоријских и практичних аспеката геофизичких метода истраживања које се најчешће примењују код решавања хидрогеолошких и геотехничких проблема, као што су електрометријска, електромагнетометријска, сеизмометријска метода, али и ређе примењиваних метода као што су гравиметријска, морфометријска и магнетометријска методе истраживања. Такође, укључено је и разматрање примене геофизичких метода у површинском и потповршинском виду, које се готово редовно примењују у хидрогеолошкој и геотехничкој пракси.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама у којима је присутна геофизика, као и примену резултата геофизичких поступака у различитим облстима истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам примењене геофизике, подела геофизичких метода истраживања, електрометријска метода истраживања (поступак специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала), електромагнетометријска метода (георадар), сеизмометријска метода истраживања (поступци директних таласа, рефрактованих и рефлектованих таласа), технике сондирања, трасирања, профилисања и картирања. 2Д оријентисане технике укрштеним прозрачивањем (крос-хол). Морфометријска метода (филтрирање, разлагање спектралних компоненти).

Практична настава
Рчунарска обрада и моделовање података геофизичких истраживања. Поступци аналитичке и нумеричке обраде база података, 1Д и 2Д моделовање.

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Нови Сад.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава уз рачунарске презентације принципа геофизичких метода и примера теренских геофизичких истраживања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -