Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Управљање ризиком

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Управљање ризиком

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са савременим методама управљања ризиком и процесом доношења одлука у савременом производно-пословном окружењу

Исход предмета: Студент поседује знања о процесу идентификације, анализе и управљања ризицима и неизвесностима у индустријским процесима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у принципе управљања ризицима и доношење одлука у индустријској пракси. 2. Стратегије управљања ризиком 3. Класификације ризика. 4. Процедуре управљања ризиком (оцена и процена ризика,третирање, надзор и ревизија) 5. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу I (економски, тржишни, берзански) 6. Екстерни ризици у минерално сировинском комплексу II (регулативни, експропријациони, регионални, геополитички) 7. Ризици и неизвесности повезани са одвијањем технолошких процеса у индустрији 8. Ризици повезани са сигурношћу и заштитом на раду. Људски фактор 9. Ризици повезани са просторним, еколошким и урбаним условима и ограничењима. 10. Управљање ризиком у законској регулативи Републике Србије 11. Прописи у пракси других земаља. Законска регулатива ЕУ 12. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FMEA анализа (анализа начина и ефеката отказа) 13. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - FTA анализа (анализа стабла неисправности) 14. Поступци идентификације, оцене и квантификације ризика - HAZOP 15. Подршка доношењу одлука

Практична настава
1. Пример: Идентификација и анализа ризика у површинској експлоатацији (2 термина) 2. Пример: Идентификација и анализа ризика у подземној експлоатацији (2 термина) 3. Пример: Идентификација и анализа ризика у припреми минералних сировина (2 термина) 4. Вежбe: Законска регулатива (3 термина) 5. FMEA анализа - практични задаци (2 термина) 6. FTA анализа - практични задаци (2 термина) 7. HAZOP анализа - практични задаци (2 термина)

Литература:

  1. Stranks, J.: Management Systems for Safety, London, Pitman Publishing, 1994
  2. Glendon, I., McKenna, E. F.: Human Safety and Risk Management, London, Chapman & Hall, 1995
  3. Overview of Best Practice Environmental Management in Mining, Environment Australia, 2002
  4. Joy, J., Minerals industry Risk Management Model, University of Queensland, 1997.
  5. Bell J, Holroyd, Review of human reliability assessment methods, 2009

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -