Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање површинских копова

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање површинских копова

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са основним принципима и методама пројектовања површинских копова и избором основне опреме за системе експлоатације у функцији типа лежишта и минералне сировине.

Исход предмета: Успешно савладан програм овог предмета треба да омогући студенту самосталност у практичној примени принципа и метода пројектовања површинских копова за различите типове лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Карактеристике и специфичности пројектовања површинских копова. Законска регулатива, прописи и стандарди. Врсте пројеката, фазе пројектовања, поделе и функција појединих типова пројеката. Подлоге за пројектовање површинских копова. Тоопографска основа, карте и ситуациони планови. Елабоорат о класификацији и категоризацији лежишта минералних сировина. Елаборат о геомеханичким испитивањима. Хидрогеолошки и хидролошки елаборати. Инфраструктурни и урбанистички услови. Климатске прилике и метеоролошки услови, итд.
Методе интерполације и екстраполације: Инверзно растојање, Метода тежинских фактора, Криговање. Израда структурних планова лежишта и хоризоната, пресеци по лежишту. Рачунарска обрада структурне документације, моделирање лежишта минералних сировина. Методологија одређивања минималног садржаја корисне компоненте. Прорачун резерви и квалитета руде у лежишту методом паралелених равни, блокова, труглова, и изолинија.
Ограничење површинских копова. Дефиниција граница и утицајних фактора на ограничење површинских копова. Геометријска нализа површинског копа. Методологија одређивања граница површинских копова. Прорачун експлоатационих резерви руде и откривке. Развој површинских копова по плану и дубини. Отварање и избор система експлоатације. Отварање површинских копова и избор правца и смера развоја копа. Интензитет откопавања и избор висине етажа површинских копова. Анализа и избор локације одлагалишта. Спољашња и унутрашња одлагалишта јаловине. Избор и димензионисање опреме (за откопавање, транспорт и одлагање). Динамика развоја и режим радова на површинским коповима.

Практична настава: Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда елабората.

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).
  5. Упутства за рад – Surpac, Minex, Whittlr, Xeras

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
35
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: