Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе операционих истраживања у рударском инжењерству

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе операционих истраживања у рударском инжењерству

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са методама операционих истраживања и стицање знања о применама код решавања практичних проблема у рударском инжењерству

Исход предмета: Након завршеног курса, студент је упознат са методама операционих истраживања, могућностима примена у рударском инжењерству и стекао вештине које му омогућавају решавање проблема у пракси.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Уводно излагање. Значај, историја операционих истраживања. 2. Математички модели (концепци-ја, функције, структура, временски фактор, стохастичност, конструкција, формирање модела, тестира-ње модела, примене, ...). 3. Линеaрно програмирање (увод, уводни појмови, геометријска интерпре-тација проблема ЛП, стандардни облик ЛП) 4. Симплекс метода ЛП, Дуални проблем. 5. Специјални облици ЛП: Транспортни проблем, Мађарска метода. Примене ЛП. 6. Нелинеарно про-грамирање (основни појмови, општи случај НП, Кун-Такерова теорема, методе безусловне оптими-зације, методе условне оптимизације, примене). 7. Целобројно програмирање (метода гранања, ме-тода огранича-вања, примери). 8. Припрема за израду семинарског рада 9. Планирање пројеката и мрежно плани-рање (структура мрежних дијаграма, анализа низова) 10. Теорија игара (увод, мешо-вите стратегије, Нојманова теорема) 11. Динамичко програмирање (вишеетапни процеси управљања, принцип опти-малности, рекурентне релације, технике ДП, примене ...). 12. Теорија замене (издвојена метода ДП, модели са ограниченим и неограниченим интервалом, примене). 13. Теорија залиха (системи упра-вљања залихама, врсте управљачких система, трошкови залиха, математички модели управљања залихама, примене). 14. Вишекритеријумска оптимизација (увод, општи појмови, вишециљно и ви-шеатрибутно одлучивање, методе ВЦО и ВКО). 15. Анализа поузданости и ризика (увод, основни појмови поузданости)

Практична настава
1. Линеaрно програмирање, Симплекс метода ЛП 2. Нелинеарно програмирање, Целобројно програмирање 3. Теорија игара, Динамичко програмирање 4. Теорија замене 5. Теорија залиха 6. Вишекритеријумска оптимизација 7. Анализа поузданости и ризика

Литература:

  1. С. Крчевинац и др. (2004), Операциона истраживања, ФОН Београд.
  2. И. Николић и С. Боровић (1996), Вишекритеријумска оптимизација, Центар војних школа ВЈ;
  3. С. Вујић, Р. Станојевић и др. (2004), Методе за оптимизацију експлоатационог века рударских машина, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд;
  4. М. Вујошевић, (2012), Методе оптимизације у инжењерском менаџменту, Академија инжењерских наука Србије, Београд.
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -