Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање површинских копова

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање површинских копова

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Транспорт на површинским коповима, Машине за површинску експлоатацију, Технологија површинске експлоатације, Стабилност косина на површинским коповима

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са основним принципима и методама пројектовања површинских копова и избором система експлоатације у функцији типа лежишта и минералне сировине.

Исход предмета: Успешно савладан програм овог предмета треба да омогући студенту самосталност у практичној примени принципа и метода пројектовања површинских копова за различите типове лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Карактеристике и специфичности пројектовања површинских копова. Законска регулатива, прописи и стандарди, врсте пројеката. Подлоге за пројектовање површинских копова (топографска основа, карте и ситуациони планови). Елабоорат о геолошким ресурсима, Елаборат о геомеханичким испитивањима. Хидрогеолошки и хидролошки елаборати. Инфраструктурни и урбанистички услови, итд. Анализа истражних радова: просторни положај истаржних бушотина, лабораторијских узорака/анализа и просторно дефинисање рудног лежишта. Геолошки ресурси, квалитет руде и класификација ресурса. Интерпретација дебљине откривке, кровине и подине рудног тела, дигиталног модела терена, структурних карактеристика лежишта. Интерпретација попречних и уздужних профила кроз рудно тело. Геометријски елементи површинског копа: радне и завршне етаже (ширина, висина, угао косине), радне и завршне косине површинског копа, геометријски елементи путева на копу (уздужни нагиб, ширина, радијуси, итд), дубина копа. Одређивање завршне контуре површинског копа: дефиниција граница и утицајних фактора на ограничење површинских копова, ритеријуми за одређивње граничне контуре (гранични садржај, коефицијент откривке, економски критеријум), прорачун експлоатационих резерви руде и јаловине и експлоатационог квалитета руде. Отваранје и развој површинског копа: отварање копа и избор система експлоатације, развој копа по плану и дубини. Одлагалишта откривке/јаловине (услови за формирање одлагалишта, локација одлагалишта, геометријски елементи одлагалишта, димензионисанје одлагалишта).

Практична настава
Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда елабората.

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME)
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME)
  5. Упутства за рад – Surpac, Minex, Whittle, Xeras

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -