Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе научно-истраживачког рада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS), Механизација у рударству (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Подземна градња (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Методе научно-истраживачког рада

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Статистика и вероватноћа

Циљ предмета: Упознавање студената са методологијом научно-истраживачког рада, коришћење стручне и научне литературе. Обука за самосталан рад.

Исход предмета: Студент поседује знања о принципима, методама и правилима научно-истраживачког рада, оспособљен је за коришћење база података стручне и научне литературе. Самостално може да напише стручни и/или научни рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Научно-истраживачка етика. Интегритет научника 2. Значај научно-истраживачког рада. Стицање знања у науци 3. Увод у научни метод. Опште и универзалне научне методе 4. Идентификација научно-истраживачких проблема. Израда плана истраживања 5. Претраживање литературних извора. On-line базе података 6. Критички преглед актуелних научних сазнања и трендова 7. Статистичке методе у научно-истраживачком раду 8. Математички модели појава, процеса и система 9. Специфичности научно-истраживачког рада у рударству 10. Подела задатака - семинарски - писање научног рада 11. Концепција научног рада 13. Хипотезе истраживања. Избор методологије 14. Техничка обрада научног рада 15. Цитирање. Заштита ауторских права.

Практична настава
1. Примери нарушавања истраживачке етике. Анализа (1 термин) 2. Примери решавања проблема научно-истраживачким методама (2 термина) 3. Претраживање on-line извора научно-истраживачких информација (3 термина) 4. Критички преглед актуелних научних сазнања и трендова (1 термин) 5. Примери научно-истраживачких радова у рударству (1 термин) 6. Примена статистичких метода у научно-истраживачком раду (2 термина) 7. Практичан рад - израда рада (3 термина) 8. Практичан рад - техничка обрада научног рада (2 термина)

Литература:

  1. Стојадиновић, Д., 2003.: Основи научног рада. Економски факултет, Приштина,
  2. Војиновић, М., Миловановић, Д., 1998.: Методологија научно-истраживачког рада истраживачког рада. РГФ, Београд
  3. Kosso P., A Summary of Scientific Method, Springer, 2011.
  4. Gauch H.G., Scientific Method in Practice, Cambridge University Press, 2002
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава, рад на рачунару, коришћење on-line база података.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -