Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација површинских копова

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Оптимизација површинских копова

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Пројектовање површинских копова, Геостатистичко моделирање лежишта

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са савременим методама оптимизације површинских копова.

Исход предмета: Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту: 1.Примену савремених метода оптимизације површинског копа, техника одлучивања у краткорочном и дугорочном планирању производње. 2.Разумевање стратешке улоге оптимизације и планирања за потребе решавања различитих проблема оперативног вођења производње. 3.Савремен приступ у економичном и ефикасном вођењу производње у свим фазама развоја површинског копа.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Конструисање економског блок модела из модела ресурса. Оптимизација завршне контуре површинског копа – Floating cone i 2Д и 3Д Learchs and Grossmann (LG) algoritam. Планирање производње – фазе развоја копа по дубини и у плану. Aнализа дисконтованог тока новца и прорачун садашње вредности копа. Избор оптималног копа на основу цене и трошкова.

Практична настава
Лабораторијске вежебе по наставним јединицама на реалним подацима за површинске копове метала и угља.

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME)
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME)
  5. Uputstva za rad - SURPAC, GEMCOM, MINESCHED I WHITTLE

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Семинарски радови – Израда Пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -