Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Системи површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Системи површинске експлоатације

Предавачи: проф. др Божо Колоња, доц. др Дејан Стевановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Транспорт у рударству, Рударске машине у површинској, Технологија површинске експлоатације

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са технолошким системима површинске експлоатације, принципима избора и методама димензионисања sistema.

Исход предмета: Практично знање студента да успешно може да врши избор и усаглашавање техничко-технолошких параметара опреме у систему и димензионише системе површинске експлоатације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Технички елементи система и услови примене система у површинској експлоатацији; Класификација система;Техничко-технолошке карактеристике система; Избор и усаглашавање опреме у систему; Техничкко-технолошк и економски аспекти примене система; Избор опреме у системима и димензионисање система; Техничко и економско мделирање система експлоатације; Економска евалуација система експлоатације.

Практична настава
Програмски пакети за димензионисање система у површинској експлоатацији. Практичним вежбама студент ће сaвладати методе димензионисање система експлоатације коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Хеликс.

Литература:

  1. Божо Колоња, Транспорт на површинским коповима, РГФ, 2008
  2. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд
  3. SME Mining Engineering Handbook, 1990
  4. Mining equipment and systems, J.M. Czaplicki, CRC Press, 2010.
  5. Crowford, J.T., and Hustrulid, W.A., " Open Pit Mine Planning and Design", 1979.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске Вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -