Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Експлозиви и системи за иницирање

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Експлозиви и системи за иницирање

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са најважнијим експлозивним материјама и експлозивима који се примењују у рударству, особинама експлозива и подручјима њихове примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студент

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, подела и карактеристике експлозивних материја. Физичке, термохемијске и експлозивне карактеристике експлозива. Хемијска стабилност, желатинизација и флегматизација експлозивних материја. Теорија нитрирања. Барути. Подела: хомогени и композитни барути. Црни барут. Индустријска производња црног барута. Малодимни барути. Иницијалне-примарне експлозивне материје - производња, мере заштите и примена. Бризантне-секундарне експлозивне материје и њихове смеше (нитро једињења, нитратни естри, амонијум нитрат) - индустријска производња, мере заштите и примена. Прости и сложени бризантни експлозиви, технологија добијања и примена. Савремени амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) за механизовано пуњење - производња на месту употребе. Емулзиони експлозиви. Експлозиви на бази смеше горива и ваздуха (FАЕ). Системи за иницирање експлозива. Детонаторска каписла, електрични детонатори, спорогорећи и детонирајући штапин, бустери, неелектрични системи за иницирање.

Практична настава
Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина).

Литература:

  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд
  4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд
  5. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику на Авали.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -