Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Одводњавање рудника

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Одводњавање рудника

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама одбране рудника са подземном експлоатацијом од подземних и површинских вода. Упознавање са системима, опремом и објектима за одводњавање.

Исход предмета: Оспособљеност за сагледавање начина и места појава подземних вода. Познавање метода одводњавања различитих типова лежишта. Познавање опреме за одводњавање рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводњавања рудника. Оспособљеност за израду пројеката одводњавања рудника.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и циљ одводњавања рудника. Особине вода и стенског масива. Облици појаве воде у стенама. Физичка и хемијска својства подземних вода. Примери продора воде у рудничке просторије. Оводњеност рудника и прогноза притока воде. Спречавање продора воде у јамске просторије. Спречавање продора површинских вода. Предвртавање. Методе утврђивања притока воде у рудничке просторије. Утицајни фактори на одводњавање. Одводњавање у фази израде јамских просторија. Одводњавање у фази експлоатације. Организација одводњавања. Пумпне коморе. Постројења за одводњавање. Општа подела и намена пумпи. Основне карактеристике и параметри пумпи. Цевоводи за одводњавање. Аутоматско управљање пумпама за одводњавање.

Практична настава
Израда пројекта одводњавање на примеру рудника са подземном експлоатацијом.

Литература:

  1. Човић А., Пејчиновић Ј., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Приштина 1997
  2. Љубић З., Стојковић З., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Бор, 2006
  3. Игњатовић М., Миљковић М., Рударска хидротехника, Универзитетски уџбеник, Бор 2004
  4. Јовичић В., Човић А., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1985

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -