Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Подграђивање

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Подграђивање

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са радном средином и подземним притиском, теоријска и практична обука из области осигурања подземних објеката.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, одреде јамски притисак и изврше правилан избор подграде у циљу осигурања подземне просторије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање, Радна средина, Јамски притисак, Подграђивање хоризонталних и косих подземних просторија, Подграда од дрвета, Подграда од челика, Подграда од бетона, Висећа подграда, Методе мерења, Подграда окана, Врсте подграда окана, Подграђивање подземних просторија под специјалнин условима.

Практична настава
Уводне вежбе, Теоријске основе подграђивања, Радна средина, Јамски притисак, Оптерећење на подграду ходника, Подграда ходника, Дрвена подграда, Челична подграда, Бетонска подграда хооризонталних просторија, Висећа подграда, Подграђивање окана, Подграђивање подземних просторија под специјалним условима.

Литература:

  1. 1.Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.
  2. 2.Јовановић П., 1995: Пројектовање и прорачун подграда хоризонталних подyемних просторија, РГФ Београд.
  3. 3.Јовановић П., Зековић М., Марковић Д., Трифуновић П, Трајковић С., Видановић Н., 1990: Рударски подградни материјали, РГФ Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -