Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Производња и уградња бетона

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Производња и уградња бетона

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са врстама бетона, начином добијања и подручјима примене бетона у рударству. Бетон представља један од најквалитетнијих материјала за израду подградних облога подземних објеката са изузетно дугим веком коришћења. Због тога се детаљно изучава технологија производње бетона, испитивање карактеристика свежег и очврслог бетона, уградња и нега бетона.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити технологијом производње и уградње бетона у подградне бетонске облоге подземних и других инфраструктурних објеката (рударских просторија, тунела, метроа, гаража, подземних склоништа итд.).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Хидраулична минерална везива. Портланд цемент. Врсте и класе портланд цемента. Бетон. Саставне компоненте бетона: цемент, вода, камени агрегати. Пројектовање запреминске масе свежег уграђеног бетона. Поступци производње бетона, транспорт и уградња бетона. Врсте бетона: лаки, тешки, армирани, преднапрегнути бетон и специјални бетони. Бетонски челици. Корозија бетона и заштитне мере. Бетонски и армирано-бетонски производи. Бетони као подградни материјали за подграђивање рударских просторија, тунела, метроа, комуналних објеката, објеката специјалне намене итд.

Практична настава
Испитивање камених агрегата (квалитета и гранулометријског састава). Испитивање цемента (специфичне масе, финоће млива, специфичне површине, конзистенције, почетка и краја времена везивања, сталности запремине). Испитивање механичких чврстоћа цемента (савојне и притисне чврстоће) и одређивање класе цемента. Припрема узорака за испитивање свежег бетона. Испитивање карактеристика свежег бетона (конзистенције и др.). Израда пробних бетонских тела за испитивање карактеристика очврслог бетона. Испитивање притисне чврстоће-марке бетона и испитивање савојне чврстоће бетона.

Литература:

  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Мурављов М., 2007: Грађевински материјали, Грађевинска књига, Београд
  4. Фурунџић Б., 1978: Основи технологије бетона, Грађевинска књига, Београд
  5. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на Грађевинском факултету-Институт за материјале.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -